PERMOHONAN PENGECUALIAN


Pemberitahuan:

  • Skim Insurans/Takaful Am Selangor (INSAN SELANGOR) ini adalah satu lagi inisiatif Kerajaan Negeri Selangor yang diberikan secara percuma kepada rakyat Negeri Selangor yang layak
  • Perlindungan atas kematian atau hilang upaya kekal disebabkan kemalangan membolehkan mereka atau waris yang dilindungi untuk membuat tuntutan pampasan sehingga RM20,000
  • Bagi tujuan polisi insurans dibawah Skim INSAN, WAVPAY bertindak sebagai pemproses data untuk dan bagi pihak Negeri Selangor, sebagai pihak berkepentingan skim INSAN dan pengguna data. Sebarang maklumat dan data anda, yang dikemukakan untuk tujuan pengaktifan polisi insurans dibawah skim INSAN akan disifatkan sebagai dikumpul untuk dan bagi pihak Negeri Selangor. Melainkan jika dinyatakan sebaliknya, sebarang maklumat dan data lain yang didedahkan untuk tujuan di sini adalah tertakluk kepada dasar privasi WAVPAY, yang mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.
  • Permohonan pengecualian adalah hasrat individu dan tidak dilakukan bagi pihak lain tanpa persetujuan.